Стайков и фамилия | Харта
334
page-template-default,page,page-id-334,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Правата на пациентите се уреждат със Закона за здравето, Хартата за правата на пациента, приета от Българския лекарски съюз, Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на СБР „Стайков и фамилия” ЕООД, както и с действащия Национален рамков договор.

Хартата за правата на пациента в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД установява правата на всеки пациент, който търси или получава медицинска помощ в лечебното заведение, съгласно статута му на осигурено лице.

ЦЕЛИ НА ХАРТАТА

 • ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

 • ГАРАНТИРАНЕ КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

 • ЗАДОВОЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ПАЦИЕНТА.

1.ПРАВО НА ДОСТЪП

По силата на Конституцията на Република България и като изконно човешко право, всеки има право на достъп до лечение.

Това право означава – право на достъп до всички здравни услуги, които предлага лечебното заведение без оглед на социален статус, религия, политическо кредо, икономическо състояние, етнически произход, или каквато и да е друга характеристика.

Не могат да се дискриминират пациенти и на база тяхно заболяване или заразоносителство /СПИН и др./.

2. ПРАВО НА ИЗБОР.

 1. Пациентът има право да избере своя лекуващ лекар и медицински екип, който да проведе неговото лечение.

 2. Пациентът има право да избере и поиска второ мнение от друг лекар в лечебното заведение относно своето заболяване.

 3. Пациентът има право да приеме или да откаже лечение, след като получи достатъчна информация за естеството му и очакваният резултат.

 4. Пациентът има право да избере метода на лечение от предложените му алтернативи.

3. ПРАВО НА СИГУРНОСТ.

 1. Пациента има право на гарантирана сигурност при практикуване методите на лечение.

 2. Пациента има право на защита, от всеки възможен отрицателен ефект от медицински манипулации извършвани върху него.

 3. Пациента има право на защита от предпоставки, които носят риск за здравето (магнитни, рентгенови лъчения и др).

 4. Пациента има право на предпазване от зарази (чрез инструментариум, пособия, санитарни материали и др), а също и от всички други здравни рискове (лекарствени средства, консумативи и материали със съмнителна ефективност, неправилно съхранени, извън срок на годност и др).

4. ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ.

 1. Пациентът има право да бъде информиран за собствените си права.

 2. Пациентът има право на цялата информация, касаеща здравето му, включително резултатите от проведените изследвания и очакваният изход от лечението;

 3. Пациента има право на информация за обема на медицинската помощ и видовете медицински услуги, които медицинсикте специалисти извършват.

 4. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар и медицински екип.

 5. Пациентът има право да бъде информиран за условията и времевия график за лечението му.

 6. Медицинските специалисти в лечебното заведение извършват прегледи, изследвания, провеждат лечение, след като пациентът или негов законен представител даде информирано съгласие за тях чрез полагане на подпис в съответната медицинска документация.

Медицинска помощ без съгласие на пациента може да се окаже единствено в следните случаи:

 • когато помощта има спешен характер;

 • когато пациентът не е в състояние да даде съгласие, поради помрачение в съзнанието му;

 • когато пациентът е малолетно, непълнолетно или поставено под пълно запрещение лице и е невъзможно да се получи съгласие от негов родител или настойник, или когато няма такива.

5. ПРАВО НА ДИСКРЕТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 1. Пациентът има право на поверителност на информацията, свързана с медицинската помощ която получава.

 2. Пациентът има право на опазване тайната на медицинската документация.

 3. Пациентът има право на съгласие за предоставяне информация за собственото му здраве;

 4. Пациентът има право да посочи кръга на близките си и степента на информирането им относно състоянието си;

6. ПРАВО НА ДОСТОЙНСТВО.

Пациентите имат право на разбиране, внимание и уважение, независимо от нивото им на образование, социален статус, етническа, верска принадлежност или други обстоятелства. За зачитане на това право работещите в лечебното заведение трябва да се абстрахират от предпочитанията и предразсъдъците си.

7. ПРАВО НА КОМФОРТ.

Пациентите имат право да се чувстват комфортно при оказването на всички медицински услуги в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД , свързано с:

 • Достъпността на медицинската помощ;

 • Своевременност на медицинската помощ;

 • Безопасност на оказваната на медицинска помощ;

 • Професионалната квалификация на изпълнителите на медицинска помощ и другите медицински специалисти;

 • Подходяща материално-техническата база на лечебното заведение;

 • Ефикасността на диагностичната дейност;

 • Ефикасността на проведеното лечение, включително съответни грижи и обезболяване при хронична болка и терминални състояния;

 • Крайни резултати от здравното обслужване.

 • Качество на здравните дейности, във всеки един етап от осъществяването им;

8. ПРАВО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СИСТЕМНОСТ.

Пациентите имат право да получават продължителна и системна медицинска помощ до взимането на съвместно решение от него и лекуващият лекар за прекратяването й.

Непрекъснатостта и проследяването са други два важни аспекти от правата на пациента за продължителна помощ, за което изпълнителите на болнична медицинска помощ в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД и другите медицински специалисти поддържат връзка с личният лекар на пациента.

9. ПРАВО НА МНЕНИЕ.

Пациентите имат право да изразяват възгледите си за помощта, която получават.

Мнението на пациентите за качеството на здравните услуги под формата на упреци, благодарности и предложения за промени, се съобразяват задължително при анализите на дейността и в стратегията за развитие на СБР „Стайков и фамилия” ЕООД

Хартата за правата на пациента в СБР Стайков и фамилия” ЕООД не изключва по никакъв начин неговото отношение на уважение към лекуващия лекар и всички работещи в лечебното заведение, както и съобразяването с Правилника за вътрешния ред.

За гарантиране спазването на правата на пациентите в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД работи Комисия по анкетиране и защита правата на пациентите към лечебното заведение, както и Комисия за контрол по изпълнението на националните и собствени медицински стандарти, и Комисия за контрол по изпълнение правилата за добри сестрински грижи.

Настоящата харта за правата на пациентите в СБР “Стайков и фамилия” ЕООД е приета на заседание на Медицински съвет и е утвърдена със Заповед на Управителя на лечебното заведение.