Стайков и фамилия | Обяви
258
page-template-default,page,page-id-258,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

28.06.2021

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  и във връзка със Заповед № РД – 17-77 от 06.03.2019 г. на министъра на здравеопазването за определяне на положителна акредитационна оценка  на  Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг,  за  следдипломно практическо обучение за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД обявява  свободни длъжности за специализанти по  медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 2 места, за 2021 г.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената  длъжност е необходимо да представят в звеното „Човешки ресурси” в срок от 28.06.2021 г. до 27.07.2021 г.,  следните документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография CV;
 • Удостоверение за членство в БЛС;

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с Управителя на  Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД .

 

За справки:

гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в сградата на хотел „Средец“

 

Телефони: Отговорни лица за следдипломна квалификация: 0892010303

17.03.2020

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ“ ЕООД ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 17.03.2020 Г., ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-313/16.03.2020 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ПРИ УСТАНОВЕНО ОСТРО СЪСТОЯНИЕ, ПАЦИЕНТЪТ Е НАСОЧЕН ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ ПО КП 260, КП 261, КП 262.

05.06.2019

Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия“ ЕООД, на основание чл. 89 и чл. 90, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. , 68, ал. 7, чл. 69, ал. 2, т. 3 и т. 5 от Закона за лечебните заведения и чл. ,13, ал.2, чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал.2, от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СБР “Стайков и фамилия” ЕООД и ЗАПОВЕД №25 / 23.05.2019 г. на Управителя на лечебното заведение

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността „старша медицинска сестра“ в Отделението по физикална и рехабилитационна медицина на СБР “Стайков и фамилия” ЕООД

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността „Управление на здравните грижи“ – Професионален опит – най-малко 2 години професионален опит в лечебно заведение за болинчна помощ.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: – Добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в отделението; владеене на чужд език; – Длъжността се заема по трудово правоотношение – Основната месечна заплата – 900 лв;

3. Кратко описание на длъжността старша медицинска сетра: – Отговаря за организацията и осъществяването на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите в отделението по физикална и рехабилитациоона медицина на болницата. – Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове, имащи отношение към дейността на отделението и лечебното заведение – Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване, Национален рамков дговор за медицински дейности, и поднормативните документи свързани с тях; – Да е запознат с вътрешно-нормативната уредба- Правилник за структурата, дейността и организацията на работа в СБР “Стайков и фамилия” ЕООД , Вътрешноорганизационни документи; – Компютърна компетентност – Word, Excel, Internet.

4. Начин на провеждане на конкурса: – Събеседване на тема „Ролята специалистите по здравни грижи в процеса на комплексно предоставяне на медицински услуги и оказване на здравни грижи за пациентите в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД.

5. Необходими документи за участие в конкурса: – Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса, с включени трите имена, ЕГН; настоящ адрес; длъжността, за която кандидатства.

Към заявлението се прилагат:

1. Диплома за завършено медицинско образование с образовотелно-квалификационна степен „бакалавър” по „Управление на здравните грижи”; 2. Сертификати за завършени допълнителни курсове и/или квалификации – при наличие на такъва; 3. Удостоверение за членство в РК на БАСЗГ; 4. Удостоверение, че не са налагани наказания по Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти; 5. Документ, удостоверяващ трудовия стаж, с не по-малко от 2 години работа в лечебно заведение за болнична помощ. 6. Удостоверение за съдимост; 7. Автобиография; 8. Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв; 9. Копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв; Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 6. Място на подаване на документите: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, сградата на хотел „Средец“ , Адмнистративно-стопански блок, кабинет № 6, от 09.00 ч. до 15.00 ч. всеки работен ден. 7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. 8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на СБР “Стайков и фамилия” ЕООД : http://www. sbr staykov.com.

*

16.01.2019

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  и във връзка със Заповед № РД – 17-11 от 24.01. 2015 г. на министъра на здравеопазването за определяне на положителна акредитационна оценка  на  Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг,  за  следдипломно практическо обучение за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД обявява  свободни длъжности за специализанти по  медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 2 места.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената  длъжност е необходимо да представят в звеното „Човешки ресурси” следните документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография CV;
 • Удостоверение за членство в БЛС;

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с Управителя на  Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД .

 

За справки:

гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в сградата на хотел „Средец“

 

Телефони:

 

Отговорни лица за следдипломна квалификация: 0887 640699;

23.10.2018

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед № РД – 17-11 от 24.01. 2015 г. на министъра на здравеопазването за определяне на положителна акредитационна оценка на Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, за следдипломно практическо обучение за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД обявява  свободна длъжност за специализант по медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 1 място.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената длъжност е необходимо да представят в звеното „Човешки ресурси” следните документи:

 • Заявление;

 • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;

 • Автобиография CV;

 • Удостоверение за членство в БЛС;

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с Управителя на Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД .

За справки:

гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в сградата на хотел „Средец“

Телефони:

Отговорни лица за следдипломна квалификация:

0887 640699; 0884 017089

05.03.2015

СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД обявява 3 броя свободни места за специализация по физикална и рехабилитационна медицина по реда на наредба № 1 от 22.01.2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.