Стайков и фамилия | Обяви
258
page-template-default,page,page-id-258,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

23.10.2018

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед № РД – 17-11 от 24.01. 2015 г. на министъра на здравеопазването за определяне на положителна акредитационна оценка на Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, за следдипломно практическо обучение за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД обявява  свободна длъжност за специализант по медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 1 място.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената длъжност е необходимо да представят в звеното „Човешки ресурси” следните документи:

  • Заявление;

  • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;

  • Автобиография CV;

  • Удостоверение за членство в БЛС;

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с Управителя на Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД .

За справки:

гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в сградата на хотел „Средец“

Телефони:

Отговорни лица за следдипломна квалификация:

0887 640699; 0884 017089

05.03.2015

СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД обявява 3 броя свободни места за специализация по физикална и рехабилитационна медицина по реда на наредба № 1 от 22.01.2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.